flower

Plumeria (Frangipani) flower.

previous home  

 

Frangipani flower

previous
home