| Flower Picture Gallery | Flower Gardens | Flower ID | Traveling Pictures | e-Cards | Home |

Vĩnh Nghiêm pagoda in Bắc Giang. A view from the Bell tower.

Mái chùa Vĩnh Nghiêm nhìn từ gác chuông.