flower

Statice, Sea lavender (Limonium perezii).

previous