flower

Back to Slide Shows, Video

Dalat is a town in the Central Highland of Vietnam about 300 km from Saigon with average daily temperatures range from 15ºC to 24ºC. Dalat has long been a popular center for domestic and foreign tourism of Vietnam.

Hình: Đà Lạt đầu Xuân 2010
Nhạc: "Ai lên xứ hoa đào" do Ánh Tuyết hát.
Xin kiên nhẩn chờ hình và nhạc.